گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - محيط زيست

طرح های پژوهشی

:: ارائه طرح مديريت بهره وري پارك جنگلي رودان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : Mar 20 2004 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2005 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Mar 20 2004 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1