گروه آموزشی : مهندسي مواد و متالورژی
دانشکده : -

پروژه هاي تحقيقاتي