گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

پروژه هاي تحقيقاتي

:: طرح مطالعاتی "شهرسازی پایدار خلیج فارس"

کارفرما : موسسه علمی قطر - دوحه
نوع همکاری : ارائه کننده مطالعات کشور ایران
تاریخ پایان :1