گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مادر و کودک

پروژه هاي تحقيقاتي

:: Impact of calcium and magnesium ions in identification of second generation of offspring gender in rats

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Impact of calcium and magnesium ions in identification of offspring gender in rats

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Impact of sodium and potassium ions in identification of second generation of offspring gender in hamsters

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Effect of Sodium and Potassium ions in identification of baby in High-sugar hamsters

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Impact of calcium and magnesium ions in identification of baby gender in High-sugar rabbits

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Role of Sodium and Potassium ions in identification of baby gender in High-sugar mammal’s

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Impact of Sodium and Potassium ions in identification of offspring gender in High-sugar rabbits

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Effect of calcium and magnesium ions in identification of baby in High-sugar mammals

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Role of sodium and potassium ions in identification of offspring gender in rats

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Impact of calcium and magnesium ions in identification of baby gender in High-sugar hamsters

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM


:: Impact of sodium and potassium ions in identification of offspring gender in hamsters

کارفرما : دانشگاه میسور
نوع همکاری :
تاریخ پایان : Jan 1 1900 12:00AM1