محمد شریفی
گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - جامعه شناسي

پروژه هاي تحقيقاتي