گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - محيط زيست

پروژه هاي تحقيقاتي

:: بررسي امكان پرورش حيات وحش در استان هرمزگان

کارفرما : اداره كل مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان
نوع همکاری : همکارارشد
تاریخ پایان : Oct 26 2004 12:00AM


:: بررسي جمعيت و زيستگاه گونه هاي جانوري نادر و تحت حمايت سازمان حفاظت محيط زيست

کارفرما : اداره كل محيط زيست هرمزگان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : Oct 29 2004 12:00AM


بنابراين از آنجا كه شناسايي گونه هاي مختلف حيات وحش و نيازهاي اكولوژيك آنها از جمله موارد مورد نياز جهت جلوگيري از به انقراض كشيده شدن گونه هاي مختلف حيات وحش به عنوان يكي از مواهب خدادادي به شمار مي رود لذا در زمستان 81 قرارداد انجام پروژه تحقيقاتي بين اداره كل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس تحت عنوان : "بررسي زيستگاه وجمعيت گونه هاي جانوري نادر،حمايت شده ودرمعرض خطرانقراض استان هرمزگان " با هدف بررسي وضعيت جمعيتي و ترسيم نياز هاي اكولوژيك و پراكندگي حيات

1