گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

سمينارها و سخنراني ها

:: بررسی خواص فیزیکی مواد به روش تابع گرین

محل ارائه : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ برگزاری : Dec 16 2017 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: نسل جدید باتری‌های یون لیتیوم

محل ارائه : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ برگزاری : Dec 9 2017 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: آثار ناهماهنگ فونونی

محل ارائه : دانشگاه یزد
تاریخ برگزاری : Sep 4 2016 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: ترابرد الکترونی در مواد نیمرسانا

محل ارائه : پژوهشکده نانو یزد
تاریخ برگزاری : Jul 18 2016 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: هدایت گرمایی در نانوساختارها

محل ارائه : پژوهشکده نانو یزد
تاریخ برگزاری : Jun 13 2016 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: برهمکنش الکترون فونون در مواد

محل ارائه : پژوهشکده نانو یزد
تاریخ برگزاری : May 2 2016 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران1