گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • کلاس جبراني ریاضی پیش در تاريخ 5/24 روز يک شنبه در ساعت 10 تشکيل ميشود هفته آينده کلاس تشکيل نمي شود 5/27 کلاس آخر براي درس دادن تشکيل مي شود.
  • كلاس جبراني براي درس رياضي يك و رياضيات و آمار در تاريخ سه شنبه 95/5/26 در ساعت 11
  • كلاس جبراني براي درس رياضي يك و رياضيات و آمار در تاريخ سه شنبه 95/5/26
سمينارها و سخنراني ها