گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

سمينارها و سخنراني ها