گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -

سمينارها و سخنراني ها

:: مولتيپل اسكلروزيس

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ برگزاری : Jan 1 1900 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: ديابت

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ برگزاری : Jan 1 1900 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی شیوع انسداد راه هوایی با اجسام خارجی در کودکان شهر بندر عباس از سال 86-1382

محل ارائه : سومین سمینار سراسری تازه های مراقبت پرستاری کودکان، اصفهان
تاریخ برگزاری : Feb 18 2009 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


نحوه ارائه پوستر
:: خصوصیت آسیب ها و علل آن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به اورژانس جراحی بیمارستان شهید محمدی بندر عباس1391

محل ارائه : همایش ملی تروما و حوادث بندرعباس
تاریخ برگزاری : Jan 23 2013 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


نحوه ارائه پوستر
:: بررسی سیاستهای مدیران پرستاری برای پیشگیری از اشتباهات پرسنل پرستاری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 1387

محل ارائه : اولین کنگره قصورات پزشکی و چالش های مرتبط با آن، بندر عباس
تاریخ برگزاری : Dec 24 2008 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: مشکلات ارتباطی پرستاران شاغل با دانشجویان پرستاری در بیمارستان های آموزشی بندرعباس در سال 1388

محل ارائه : پنجمین سمینار استانی تازه های پرستاری و مامایی، اصفهان
تاریخ برگزاری : Dec 9 2009 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی پیامد های تجربی روانی عاطفی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

محل ارائه : ششمین همایش منطقه ای تازه های پرستاری و مامایی، اصفهان
تاریخ برگزاری : Dec 22 2010 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسي تاثير ماسا‍ژ بر علائم حياتي ودرصد اشباع اكسيژن شرياني در بيماران بستري بخش ICU بيمارستان آيت ا.. كاشاني كرمان 1392

محل ارائه : همايش مراقبت هاي تسكيني و چالش هاي پيش رو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تاریخ برگزاری : Dec 30 2013 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


نحوه ارئه پوستر
:: بررسي ارتباط بين سبك زندگي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

محل ارائه : همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در ارتقاء سلامت اصفهان
تاریخ برگزاری : Nov 27 2013 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی شیوع و علل حوادث منجر به سقوط سالمندان بستری در بیمارستان های شهر زاهدان

محل ارائه : همایش ملی تروما و حوادث بندرعباس
تاریخ برگزاری : Jan 23 2013 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: درمان های موثر بر دیسمنوره از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

محل ارائه : همایش ملی بهداشت باروری و ناباروری نجف آباد
تاریخ برگزاری : Oct 18 2012 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


نویسنده همکار
:: بررسي ميزان عفونت هاي بيمارستاني گزارش شده و تعيين عامل ميكروبي آنها در بيماران بستري بيمارستان آيت ا.. كاشاني كرمان در شش ماهه اول سال 1392

محل ارائه : دومين كنگره سراسري زندگي سالم و توسعه مراقبت هاي پرستاري و مامايي بوشهر
تاریخ برگزاری : Jan 20 2014 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


نحوه ارئه پوستر
:: بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك

محل ارائه : دومين كنگره سراسري زندگي سالم و توسعه مراقبت هاي پرستاري و مامايي بوشهر
تاریخ برگزاری : Jan 20 2014 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


نحوه ارئه پوستر
:: Evaluation relationship between lifestyle and general health in students of Islamic Azad University,Bandar Abbas

محل ارائه : اولين همايش بين المللي پرستاري مامايي سلامتي و تندرستي اصفهان
تاریخ برگزاری : May 8 2014 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: An exploration of Lupus erythematosus,Suffering,forgotten community health needs

محل ارائه : اولين همايش بين المللي پرستاري مامايي سلامتي و تندرستي اصفهان
تاریخ برگزاری : May 9 2014 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران1