دکتر سید محسن طباطبایی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فقه و اصول

سمينارها و سخنراني ها