گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : -

سمينارها و سخنراني ها

:: سخنران سمینار مهندسی محیط زیست در هفته پژوهش

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ برگزاری : Dec 17 2008 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران1