گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مادر و کودک

سمينارها و سخنراني ها

:: تاثیر اموزش تمرینات ورزشی قبل از عمل بر میزان درد بعد از عمل جراحی هرینورافی

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
تاریخ برگزاری : Dec 28 1997 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: مراقبت های پرستاری ویژه

محل ارائه : تالار امام خمینی {ره}تهران
تاریخ برگزاری : Aug 24 2000 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: International Science Congress

محل ارائه : karunya university
تاریخ برگزاری : Oct 30 2013 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: , International conference on emerging trends in chemical and pharmaceutical sciences

محل ارائه : , Anantapur
تاریخ برگزاری : Aug 28 2013 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: کارگاه روش تحقيق کيفی ، ويژه دانشجويان

محل ارائه : دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
تاریخ برگزاری : Sep 26 2016 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: کارگاه پيشرفته مطالعات بالينی و ثبت کارآزمايی بالينی

محل ارائه : دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
تاریخ برگزاری : Aug 24 2017 12:00AM
چگونگی حضور : سخنران


:: زبان انگلیسی متوسط

محل ارائه : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار
تاریخ برگزاری : Feb 4 2017 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC

محل ارائه : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار
تاریخ برگزاری : Dec 26 2017 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: زبان انگلیسی مقدماتی

محل ارائه : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار
تاریخ برگزاری : Jul 1 2015 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اصول و روش تحقیق به زبان انگلیسی

محل ارائه : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار
تاریخ برگزاری : Dec 29 2016 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: زبان انگلیسی پیشرفته

محل ارائه : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار
تاریخ برگزاری : Dec 28 2017 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: مقاله نویسی به انگلیسی

محل ارائه : موسسه اموزش عالی ازاد پردیس معمار
تاریخ برگزاری : Jul 29 2017 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: هم اندیشی استادان

محل ارائه : دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ برگزاری : May 20 2018 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: پرستاری و بهره وری

محل ارائه : تالار امام خمینی {ره}تهران
تاریخ برگزاری : Jun 1 1998 12:00AM
چگونگی حضور : شرکت کننده1