بهروز مجدزاده خاندانی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی

سمينارها و سخنراني ها