ثمین خوشنود
گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداري

پايان نامه ها

:: بررسی اثر تعدیل کنندگی مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین افشای اطلاعات، جریان نقد آزاد، تغییرات و کارایی سرمایه¬گذاری درشرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : کیومرث رضوانی
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : May 5 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر روابط سیاسی شرکت¬ها بر خطر ریزش قیمت سهام، تغییرات و کارایی سرمایه-گذاری درشرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو : سهیل خوشنود
رشته دانشجو : حسابداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : May 9 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1