گروه آموزشی : زمین شناسی

پايان نامه ها

:: مطالعه رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در شمال غرب، جنوب و جنوب غرب شیراز

نام دانشجو : صدیقه کرمی فرد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی خصوصیات مهندسی وطبقه بندی مهندسی رسوبات کواترنر بندرعباس (مطالعه موردی کوهپایه کوه گنو)

نام دانشجو : سعید آرام باش
رشته دانشجو : زمین شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 11430403972001:: :: رسوب شناسی و ژئو شیمی نهشته های حاشیه گنبد های نمکی فارس ساحلی

نام دانشجو : طوبا جلالی نژاد
رشته دانشجو : زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: زیست چینه نگاری، میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند داریان در شرق زون ایذه

نام دانشجو : عامر فاضلی
رشته دانشجو : زمین شناسی - فسیل و چینه شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند سروک یا تکیه بر تکامل آلوئولینیدها در برش های پیون، مارین و کوه زنا

نام دانشجو : مهتاب مهاجر دوستی
رشته دانشجو : زمین شناسی - فسیل و چینه شناسی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی و پیشبینی عملکرد چاه افقی با ارائه یک رابطه بر مبنای داده های شبیه سازی از مخزن

نام دانشجو : آزاده شجیرات
رشته دانشجو : مهندسی نفت (گرایش بهره برداری)
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 14 2018 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 19140230962001:: :: پتانسیل گنبدهای نمکی برای ذخیره سازی یا دفن پسماند ها و مواد خطرناک(مطالعه موردی گنبد نمکی انگوران)

نام دانشجو : امین ایوبی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 11430403962001:: بررسی مشخصات فیزیکی مصالح سنگی موج شکن نخل ناخدا

نام دانشجو : محمدرضا احمدی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 11430403951002:: مکانیابی ساختگاه سد زیرزمینی در مسیر رودخانه های جاماش و کل در استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نام دانشجو : علی دهقانی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 11430401941001:: مکانیابی ساختگاه سد زیرزمینی در حوضه آبریز رودخانه گز در استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GPS)

نام دانشجو : محمد رضا ایدون
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 11430403941003:: مقایسه بیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند فهلیان در زون فارس داخلی و ساحلی (جنوب غربی ایران)

نام دانشجو : مسعود عابدپور
رشته دانشجو : دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 394/12/23573
1