گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی

پايان نامه ها

:: بررسی رابطه بین نرخ مشارکت نیروی کار و نرخ باروری زنان در ایران

نام دانشجو : تهمینه افشاری
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 05:: بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ بیکاری ونرخ مشارکت نیروی کاردرایران

نام دانشجو : هادی خدادادی
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 04:: شناسایی و درجه بندی پیش ران های مؤثر بر فرار مالیاتی در بین مؤدیان مالیاتی با استفاده از مدل چندوجهی پستل )مطالعه موردی اداره مالیات یاسوج، 1392(

نام دانشجو : فاطمه کاظمی فرد
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 03:: بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در اقتصاد ایران (با استفاده از رهيافت الگوی خود توضيح با وقفه‏های گسترده (ARDL))

نام دانشجو : سمیه جهان تیغی
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 02:: اثر سیاست های پولی و مالی بر فشار بازار ارز در ایران

نام دانشجو : فرزانه ادب
رشته دانشجو : علوم اقتصادی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01
1