گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

پايان نامه ها

:: بررسي رابطه جامعه پذيري سازماني و رضايت شغلي با تعهد سازماني در بين كاركنان بانك ملي حوزه لارستان.

نام دانشجو : خیر النسا اذرمینا
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Sep 8 2017 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان دختر مقطع دوم متوسطه ناحیه یک شهر بندرعباس

نام دانشجو : معصومه حسونی
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Aug 28 2016 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه سبک رهبری مدیران و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه¬ی هوش معنوی با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان

نام دانشجو : زهرا عسکری
رشته دانشجو : مدیریت آموزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1