گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

پايان نامه ها

:: طراحی خانه فرش کرمان با رویکرد معماری زمینه گرا

نام دانشجو : محمد سلیمی پور
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 11460202941015:: طراحی هتل بلند مرتبه با رویکرد معماری فضاگرا در بندرعباس

نام دانشجو : سید عبدالرحیم هاشمی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 11460202941016:: طراحی ساختمان اداری شرکت ملی گاز با رویکرد معماری فضاگرا در بندرعباس

نام دانشجو : معین سلجوقی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 11460202932023:: طراحی موزه تاریخ هنر باستان فارس با رویکرد نشانه شناسی معماری ایران باستان

نام دانشجو : سودابه نعیمی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 11420312931002:: طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی در بندرعباس

نام دانشجو : شکوفه نوری کوشاهی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 11460202932020
1