گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زمين شناسي

پايان نامه ها

:: رسوب شناسی و ژئو شیمی نهشته های حاشیه گنبد های نمکی فارس ساحلی

نام دانشجو : طوبا جلالی نژاد
رشته دانشجو : رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی مولفه‌های ژئوتکنیکی و انحلال پذیری سنگهای کربناته در منطقه گنو

نام دانشجو : مهران ساردویی
رشته دانشجو : زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی ارتباط توسعه یافتگی کارست و خواص فیزیکی سنگهای کربناته در منطقه خورگو

نام دانشجو : سمیرا سالاری تازیانی
رشته دانشجو : زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی پتانسیل روانگرایی ساحل بندرعباس

نام دانشجو : مریم نظری
رشته دانشجو : زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی مولفه‌های ژئوتکنیکی و انحلال پذیری سنگهای کربناته در منطقه خورگو

نام دانشجو : محبوبه مداح رودان
رشته دانشجو : زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: پتانسیل گنبدهای نمکی برای ذخیره سازی یا دفن پسماند ها و مواد خطرناک(مطالعه موردی گنبد نمکی انگوران)

نام دانشجو : امین ایوبی
رشته دانشجو : زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی مشخصات فیزیکی مصالح سنگی موج شکن نخل ناخدا

نام دانشجو : محمدرضا احمدی
رشته دانشجو : زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی ارتباط توسعه یافتگی کارست و خواص فیزیکی سنگهای کربناته در منطقه گنو

نام دانشجو : شایسته دهقانی سرگزی
رشته دانشجو : زمین شناسی مهندسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رخساره ها و محيط رسوبي سازند کنگلومراي بختياري: (شمال غرب بندرعباس)

نام دانشجو : فرشاد آذرفر
رشته دانشجو : رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : Jan 1 1900 12:00AM
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1