گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه حضور درگروه حضور درگروه حضور درگروه حضوردرکلاس
یک شنبه حضور درگروه حضور درگروه حضور درگروه حضوردرکلاس
دو شنبه حضور درگروه حضور درگروه حضور درگروه حضوردرکلاس
سه شنبه حضور درگروه حضور درگروه حضور درگروه حضوردرکلاس
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه