گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Jun 1 2019 11:58AM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه کلاس ش کلاس ش
یک شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه کلاس ش کلاس ش
دو شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه کلاس ش کلاس ش
سه شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه کلاس ش کلاس ش
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه