گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Mar 26 2020 4:14PM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه آزفیزیک 2 آز-فیزیک 2 آز-فیزیک 2 آز-فیزیک 2
دو شنبه دینامیک فیزیک 2 فیزیک 2
سه شنبه فیزیک 1 فیزیک 1 فیزیک 2 فیزیک 2 ایستایی
چهار شنبه فیزیک 1 فیزیک 1 فیزیک 2 فیزیک 2
پنج شنبه
جمعه