گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Nov 11 2018 6:17PM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه طرح معماری 5 طرح معماری 5 طرح معماری 5 طرح معماری 5
یک شنبه مقدمات طراحی معماری3 مقدمات طراحی معماری3 مقدمات طراحی معماری3 مقدمات طراحی معماری3 مقدمات طراحی معماری3
دو شنبه
سه شنبه مقدمات طراحی معماری3 مقدمات طراحی معماری3
چهار شنبه بیان معماری 2 بیان معماری 2 بیان معماری 2 طرح معماری 5 طرح معماری 5 طرح معماری 5
پنج شنبه
جمعه