گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Aug 25 2015 12:00PM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه کارآفرینی آزمایشگاه بیوشیمی آزمایشگاه بیوشیمی
یک شنبه
دو شنبه بیوشیمی
سه شنبه کارآفرینی کارآفرینی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه