گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : Nov 22 2015 11:50AM
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه حضور در دفتر کار حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا کلاس
یک شنبه حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا کلاس حضور در دفتر کا
دو شنبه حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا کلاس حضور در دفتر کا
سه شنبه تعطیل
چهار شنبه تعطیل
پنج شنبه کلاس حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا حضور در دفتر کا
جمعه کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس