گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه طرح معماری4 طرح معماری4 طرح معماری4 طرح معماری4
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه طرح معماری4 طرح معماری4 طرح معماری4 طرح معماری4
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه