گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -
یک شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -
دو شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -
سه شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -
چهار شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -
پنج شنبه
جمعه