گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه حضور در گزوه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
یک شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه مدار مجتمع مخابرات مخابرات
دو شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه الكترونيك 2 حضور در گروه
سه شنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه
چهار شنبه
پنج شنبه روش تحقيق (هفته های زوج) روش تحقيق (هفته های زوج)
جمعه مباحث ویژه 2 (هفته های زوج) مباحث ویژه 2 (هفته های زوج) مباحث ویژه 2 (هفته های زوج) مباحث ویژه 2 (هفته های زوج) روش تحقيق (هفته های زوج) روش تحقيق (هفته های زوج)