مهندس علیرضا دهقان بنادکی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -

  • دانشجوياني كه درس كارآموزي را در نيمسال اول 94-95 اخذ نموده اند نسبت به دانلود گزارش كارآموزي اقدام نمايند بديهي است ثبت نمره پاياني منوط به ارائه گزارش كارآموزي مطابق فرمت مصوب و تاييد استاد راهنما مربوطه مي باشد
  • دانشجوياني كه دروس پرو‍زه بتن، راه و فولاد را در نيمسال اول 94-95 اخذ نموده اند نسبت به دانلود فرم گزارشات مرحله اي اقدام نموده و به تاييد اساتيد راهنما خود برسانند بديهي است ثبت نمره پاياني دانشجو منوط به ارائه گزارشات مرحله اي به استاد راهنما و گروه عمران مي باشد.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه