دکتر عباس عکاسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپيوتر

صفحه اصلي