دکتر احسان شفیعی لیراوی نژاد
گروه آموزشی : مهندسي مواد و متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسي مواد

صفحه اصلي