اعظم قائدی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کامپيوتر

صفحه اصلي