مدیر گروه کامپیوتر
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپيوتر

صفحه اصلي